Home

Flerspråkighet i arbetslivet

Globalt sett har flerspråkighet alltid förekommit men i takt med att människor, information och produkter rör sig allt mer och snabbare över världen har flerspråkighet kommit att ägnas större uppmärksamhet, inte minst i forskningen Flerspråkighet brukar ses som en egenskap hos individen: man är antingen enspråkig, tvåspråkig, eller flerspråkig. arbetsliv samt i vardagen. Dagens forskning om flerspråkighet är ämnesövergripande och tangerar områden som etnicitet och integration Som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om vilka fördelar och nackdelar flerspråkighet kan föra med sig, säger forskaren Gunlög Sundberg. Flygplatser är bra exempel på flerspråkiga arbetsplatser. En undersökning med fokus på Heathrow i London där 150 anställda intervjuades visade 27 olika förstaspråk och 45 talade språk Denna flerspråkighet är en resurs för individer, samhälle och arbetsliv. På Språkkonsultprogrammets inriktning mot språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv lär du dig mer om hur denna resurs kan tillvaratas och förvaltas

Skolorna i Anchorage väntar inte utan inför sigillet redan i år. I ett pressmeddelande skriver den lokala myndigheten att flerspråkighet är en nödvändig kompetens i dagens samhälle. Därför vill skolorna att elever ska få sina kunskaper dokumenterade på ett sätt som blir synligt när de ger sig ut i arbetslivet. Ander Berättelser om att flerspråkighet är bättre blev allt mer etablerat i populärkulturen. Då visade de Bruins kritiska syn på forskningen att fördelarna inte var så tydliga eller universella som det rapporterats om Finsklärare vid universitet och högskolor, gymnasier och yrkesinstitut, studiehandledare, rektorer, språkcenterdirektörer, skoldirektörer, beslutsfattare och intresserade- varmt välkomna att delta i en seminariedag kring Arbetslivets tvåspråkighet och flerspråkighet - Työelämän kaksikielisyys ja monikielisyys. Var: Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa När: 3 maj 2018 kl. 12. Se flerspråkighet som en nyckel till det svenska arbetslivet och internationella kontakter. Vi måste visa mer tolerans och respekt gentemot varandra - oavsett vilket modersmål vi talar eller vilken bakgrund vi har. Sverige är ett mångkulturellt land med över 200 modersmål. Lagar som styr arbetslivet Dina rättigheter på arbetsmarknaden regleras dels i lagar, dels i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack. Om det inte finns något kollektivavtal gäller endast lagarna

Forskning om flerspråkighet - Skolverke

 1. Vikten av flerspråkighet för barns framtid har ökat. Att det engelska språket är viktigt att kunna idag är det flesta medvetna om. Studier har dock visat att behovet att kunna fler språk i framtiden har ökat för att få ett försprång i arbetslivet och i internationella sammanhang, enligt rapporten som EF EPI (EF English Proficiency Index*) sammanställt
 2. Det finns många missförstånd kring flerspråkighet och hur det påverkar möjligheten för en elev att nå kunskapsmålen, säger Sara Persson, lärare i svenska som andraspåk i Västervik. Hon menar att det trots att det finns bra forskning inte alltid är det som styr hur rektorer, lärare och politiker formar skolan. Här avlivar Sara Persson flera myter och berättar hur man bör jobba.
 3. Kursen Bedömning av språkfärdighet i arbetslivet behandlar bedömning av språkfärdighet i olika sammanhang i arbetslivet. Teorier kring såväl test och bedömning som språksyn diskuteras, såsom flerspråkig kompetens och andraspråkskompetens, lingua franca och modeller för kommunikativ kompetens. Dessutom illustreras olika typer av behovsanalyser, liksom modeller och metoder för.
 4. Flerspråkighet är en guldskatt på Persiljegatans förskola Publicerad: 2019-02-19. Created with Sketch. 0. Created with Sketch. 0. Snabbnavigering Created att det ökar möjligheterna till högre utbildning ger det också flera chanser till jobb då man blir efterfrågad i arbetslivet, säger Ashraf Pishdad,.
 5. Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. V

flerspråkighet i arbetslivet. Delkurs 3. Projekt och presentation, 6 hp - färdighet och förmåga att i grupp planera, genomföra och presentera ett projekt om svenska i arbetslivet där språkbruk och/eller flerspråkighet i arbetslivet beskrivs, analyseras och diskuteras. Delkurs 4. Uppsats, 7,5 h Flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som samhället, och genom att jämföra språkkunskaper och språkliga erfarenheter med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla en bättre förståelse av vilken funktion språket har för kommunikation, tänkande och lärande

Uppdragsutbildning för dig i arbetslivet Terminstider och viktiga datum Kurs; Dela × Dela sidan Flerspråkighet och mångfald i ett Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv. 7,5 högskolepoäng Uppdragsutbildning för dig i arbetslivet Terminstider och viktiga datum diskutera relationen mellan flerspråkighet, andraspråksutveckling och identitet; genomföra en kvalitativ intervju och med god språklig färdighet muntligt presentera och diskutera resultatet av denna Flerspråkighet vid Wärtsilä - forskningsresultat presenteras tisdag 16. september 10:00 - tisdag 16. september 2014 11:30 En ny forskningsrapport publicerad vid Vasa universitet behandlar behovet av språkkunskaper i arbetslivet, språkplanering och språkpraxis i arbetssituationer Kursen Skrivande i yrkeslivet 2 kombinerar skrivuppgifter i arbetslivsorienterade genrer med teoretiska kunskaper om språkbruk och kommunikation i det svenska arbetslivet. För att verklighetsanknyta skrivuppgifterna är vissa texter och underlag hämtade från studenternas arbetsplatser. Kursen behandlar fördjupade perspektiv på språknormer samt teorier om kontextens betydelse för. Flerspråkighet, Pedagogers arbete med flerspråkighet, Förhållningsätt, Mångkulturellt, Språk, Olikheter, Likheter, Arbetssätt, Sociokulturell teori, Vygotskij, Närmaste utvecklingszonen, med dessa mål i en förskoleverksamhet som vi sedan själva kommer ha nytta av i arbetslivet. 3 Tidigare forsknin

Flerspråkighet - Linköpings universite

Professor i pedagogiskt arbete. Forskningsintressen: flerspråkighet i undervisning och arbetsliv, minoritetsspråk, svenska som andraspråk, translanguaging. Enheten för flerspråkighet tillhör Förvaltning för förskola och skola i Örebro kommun och administrerar all modersmålsundervisning för alla grund- och gymnasieskolor inom Örebro kommun. Enheten för flerspåkighets uppdrag är att stötta skolorna i arbetet med att erbjuda modersmål och studiehandledning

Praktik och svenska kortar vägen till rätt jobb

UR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer: Den

Språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. skapa bättre förutsättningar för elever för att kunna göra väl underbyggda val inför fortsatta studier eller arbetsliv, samt för att underlätta övergången mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv eller vidare studier TRR Forum är en mötesplats för dig som är chef, HR-ansvarig eller facklig representant. Det är dels ett digitalt nätverk på Linkedin, dels ett nätverk i verkliga livet med events, nätverksträffar och föreläsningar. Syftet är att skapa ett forum för att diskutera och utbyta tankar kring arbetslivet i dag och i framtiden Trots att språkliga och kommunikativa kompetenser spelar en central och avgörande roll i allt mänskligt (sam)arbete uppmärksammas fenomenet sällan i diskussioner om framtidens arbetsliv. Samtidigt behöver vi ställa frågor om förändrade behov av språkkunskaper på arbetsmarknad. Vem behöver kunna vilka språk i framtidens arbetsliv

flerspråkighet Språktidninge

 1. flerspråkighet på Stockholms universitet. Hennes forskning har inriktning mot kommunikation i arbetslivet, samtal och bedömning av språkfärdighet. I hennes avhandling undersöks samtal med andraspråkstalare i anställningsintervjuer. Hon är även medförfattare till Handbok i svenska som andraspråk (2008)
 2. Flerspråkighet skapar kvalitet Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar. Skolvärldens nyhetsbrev. Prenumerera på vårt nyhetsbrev . Fyll i och skicka för att prenumerera: Namn
 3. arbetslivet I internationellt perspektiv har vårdsektorn som säte för flerspråkighet och kommunikation på olika sätt varit föremål för studier. Ett ganska stort forskningsområde är också lärande i och för arbetslivet. Här nedan presenteras ett par användbara begrepp och ett par studier som har relevans för denna studie o

Tvåspråkighet är bättre (och det här är anledningarna

 1. För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (A 2018:02) överlämnar idag sitt betänkandet SOU 2019:19 Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd till Regeringen
 2. Vasa universitet och Åbo Akademi har grundat ett gemensamt institut för flerspråkighet. Projektledare Katri Karjalainen hoppas på att projekt och forskning ska leda till ökad förståelse.
 3. Omkring hälften av Europas arbetstagare anser att stress är vanligt förekommande på deras arbetsplats och stress står för ungefär hälften av alla förlorade arbetsdagar. Som så många andra frågor kring psykisk ohälsa kringgärdas stress ofta av missförstånd och stigmatisering. Men om man ser det som ett problem för organisationen snarare än som en brist hos individen kan.
 4. olika svårigheter i samband med barns olika modersmål. Flerspråkighet ansågs utgöra en merit i det framtida arbetslivet, samt som viktig för barns självkänsla och trygghet. De intervjuade upplevde även att flerspråkighet hade positiv påverkan på deras egen kompetensutveckling och förhållningssätt
 5. Arbetslivets pedagogik; Bedömning och betygsättning; Digitalisering; Etik och mångfald; Flerspråkighet; Fritidshem; Handledning och vägledning; Ledarskap och skolutveckling; Pedagogik - allmänt; Skolväsendet; Sociala relationer och konflikthantering; Specialpedagogik; Vetenskapsteori och metod; Vuxnas lärande; Ämnesdidaktik F-6.
 6. I dagens arbetsliv är mångfald ett nyckelbegrepp. Att arbeta med mångfaldsplaner, kravprofiler och rekrytering är flerdimensionellt och komplext. Invandringen har inneburit att den språkliga mångfalden har ökat, och bland utrikes födda personer kan kunskaperna i svenska variera betydligt. Vad innebär detta för arbetslivet? Vilka språkliga förväntningar och krav har vi på.
 7. och arbetsliv (Skolverket, 2016b). Två-och flerspråkigheten i det svenska samhället är fenomen som uppenbarar sig i skolsystemet redan från förskolan och uppåt i åldrarna. Positiva effekter på flerspråkighet Blom, Boerma, Bosma, Cornips och Evaraert (2017) genomförde en studie där de jämförd

snabbare över världen har flerspråkighet kommit att ägnas större uppmärksamhet, inte minst i forskningen. I dagens mångkulturella och globala samhälle blir det vanligare att folk är flerspråkiga. Många vill gärna också bli flerspråkiga eftersom det kan gynna dem i arbetslivet. Flerspråkiga personer ä Flerspråkighet i samhälle, vardag, arbetsliv och skola innebär att vi använder oss av flera språk på olika sätt. Det här inlägget handlar om de formella sätt som vi använder oss av språk under ordnade former.. Det är Sammantaget visade bidragen att det språkvetenskapliga fältet erbjuder en rad olika metoder för att analysera språkets roll i konstruktionen och förhandlingen av identitet.I flera bidrag kopplas identitet till flerspråkighet och lärande, medan andra rör identitet och flerspråkighet i arbetslivet, till exempel de nya krav på litteracitet som förändrade organisationsformer för med. I flera bidrag kopplas identitet till flerspråkighet och lärande, medan andra rör identitet och flerspråkighet i arbetslivet, till exempel de nya krav på litteracitet som förändrade organisationsformer för med sig. Tretton av symposiebidragen presenteras i den här volymen

Universitetsbiblioteket har en stor mängd databaser med bl a vetenskapliga artiklar och flera andra typer av publikationer Hörsal D7. 13:30 Gunlög Sundberg (prefekt Svefler): Välkommen. 13:35-14:00 Anna Vogel (lektor i svenska och forskare): Laddade ord i arbetslivet. 14:05-14:30 Doktorander Lova Meister (översättningsvetenskap), Martin Persson (nordiska språk) och Gunnar Norrman (tvåspråkighetsforskning): Om valet att bli doktorand och om hur är det att studera på forskarnivå: paneldiskussio Flerspråkigheten har nått Svenskfinland: ''När jag träffade honom, träffade jag äntligen någon som kunde sämre finska än jag'' Publicerad 27.05.2018 - 16:00 . Uppdaterad 29.05.2018 - 09:5 återkoppling och flerspråkighet. Dessa aspekter introduceras här och exemplifieras i avsnittet Digitala verktyg i skriftspråksundervisningen. samhälls- och arbetsliv (Förordning (2009:2) om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare). Dessa språkliga redskap bör

Flerspråkighet som resurs Språkinriktad undervisning tar sig bland annat uttryck i en undervisning där flerspråkighet ses som en resurs. Samtidigt som man inom alla ämnen behöver stödja elevernas utveckling av undervisningsspråket, behöver elevernas kunskaper i och känsla för andra språk uppmärksammas och användas aktivt i skolan Diskriminering i arbetslivet (teckenspråk) Diskriminering inom utbildningsområdet (teckenspråk) För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål Remissvar på SOU 2019:18, 3 februari 2020

Arbetslivets tvåspråkighet och flerspråkighet Arcad

Betygsmatris och kunskarav för kursen Svenska som andraspråk 1. Kurskod: SVASVA01, Kurspoäng: 100, Ämne: Svenska som andraspråk, Ämneskod: SVA. Kursen svenska som andraspråk 1 omfattar punkterna 1-8 under rubriken Ämnets syfte Prao (Praktisk arbetslivsorientering) innebär för många den första kontakten med arbetslivet. Här får eleven lämna skolan en period för att prova på ett arbete. Prao ger en möjlighet att se hur det fungerar i ute i verkliga arbetslivet och det brukar vara både en rolig och spännande period Kursen belyser aspekter av två- och flerspråkighet i samhällsperspektiv. Särskilt behandlas språkattityder, språkideologier, språkpolitik och språkplanering i olika samhällstyper och epoker, relationen mellan majoritets- och minoritetsspråk samt status och användningsdomäner hos språk

Under tre års tid har ett arbetssätt för samverkan skola-arbetsliv formats i samarbete med Varbergs lokala näringsliv och de kommunala grundskolorna. Samarbetet kallas SKAL (skola-arbetsliv) och är ett långsiktigt, systematiskt och återkommande arbetssätt för elever, där eleverna möter fler än femtio olika yrken under sina nio år i grundskolan Att klara skolan, kunna ta sig ut i arbetslivet, vara delaktig i samhället, och framförallt är det en demokratisk rättighet. Att kunna många språk är en tillgång, och en kunskap som är lätt att bära. Grunden läggs redan i förskolan. Det är bra att Skolverket uppmärksammar förskolans arbete med barns flerspråkighet Hem » Läromedel » Lärande och förändring i organisationer : om pedagogik i arbetslivet . Lärande och förändring i organisationer : om pedagogik i arbetslivet. 363 kr. Till Bokus . Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och samhälle. 285 kr. Läs mer... Till Bokus Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, 7,5 högskolepoäng Multilinguality and Interculturalism in Preschool, Basic Course, 7.5 - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan I förskolor där det finns barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett uppdrag att anpassa arbetssätt, organisera aktiviteter och lärmiljöer så att barnet både utvecklar det svenska språket och sitt modersmål

debatt Språktidninge

FFFF - Kontinuerligt lärande Flexibla, flerspråkiga, fördjupande och fortbildande studier i en mångkulturell digital värld. Projektets syfte är att verka för kontinuerligt lärande i linje med ÅA:s strategi som betonar mångfald, gränsöverskridande utbildning, livslångt lärande och studerandes möjligheter till profilering Ny forskarantologi diskuterar arbetslivet i skolan Malmö universitet 22 mars, 2004 Humaniora , Nya publikationer Bokens titel anspelar dels på Pedro Almodóvars film Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott, dels på att bokens författare rör sig på gränsen mellan olika ämnesområden och på gränsen mellan teori och praktik - Flerspråkighet är en attitydfråga. Vi vill att våra studerande förstår hur viktigt det är att kunna språk, säger Camilla Ekman, lektor vid Yrkeshögskolan Novia och projektledare för Två språk, tusen möjligheter.. Två språk tusen möjligheter är ett av 79 projekt som vi satsar sex miljoner euro på inom Hallå! - vårt strategiska program för en levande flerspråkighet Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig. Kursen är på 100p. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv

Hem

Lagar som styr arbetslivet Visio

Teman som har behandlats är bland annat flerspråkighet, barns roll i olika kulturer, de finländska minoritetsreligionerna, samt hur man utför utredningar och behandlingar med hjälp av tolk, både ur logoped-, psykolog- och tolksynvinkel. Åbo stads representanter berättade också under en gästföreläsning om stadens praxis i dessa frågor Flerspråkighet i samhälle, vardag, arbetsliv och skola innebär att vi använder oss av flera språk på olika sätt. Det här inlägget handlar om de formella sätt som vi använder oss av språk under ordnade former

Åbo Akademi erbjuder därmed en flexibel och flerspråkig utbildning, för att skapa en beredskap att möta förändring i arbetslivet. Utbildningsmoduler För att kunna öka kompetensen inom arbetslivet behöver individen beredskap att möta förändringar i arbetslivet, träning i att formulera och lösa problem samt kunskaper och färdigheter baserade på en stabil vetenskaplig grund Samverkan skola och arbetsliv är en del av undervisningen i Varbergs kommunala skolor. Från förskoleklass till åk 9 har processer skapats där elever utvecklar valkompetens om vidare studier och arbetsliv I samarbete med arbetslivet; Aktuellt. 22 maj 2019. Ny e-tjänst för betygskopior och examensbevis. Nu kan du begära kopia på ditt betyg och examensbevis via kommunens e-tjänst. Gäller för dig som har läst på Sfi, kommunal vuxenutbildning eller på yrkeshögskolan. Fler aktuella händelse språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv Kursen är särskilt anpassad för språkkonsultarbete i ett flerspråkigt arbetsliv, i synnerhet med hänsyn till svenska på flerspråkig grund. Den består av 15 hp obligatoriska specialiseringskurser inom flerspråkighet samt 15 hp valbara specialiseringskurser

Vikten av flerspråkighet - ALLT OM SKOLA

60 free Magazines from NORDISKA

Utbildningsplan för kurs NS203

Carla Jonsson - umu

Flerspråkighet vid EU-Osha - Arbetsmiljö - EU-Osh

Lärande exempel inom förskolan - SKR
 • Grekisk ämbetsman arkont.
 • Lediga jobb natt göteborg.
 • Twilight serien.
 • Ncs s 7500 n.
 • Ung och gravid.
 • Min brors barn.
 • Minsta taklutning bandtäckt plåt.
 • Mix megapol mello top 100 2018.
 • Last minute mit hund holland.
 • Lufta ejektorpump.
 • Obh nordica optigrill xl test.
 • Bla bla bla lyrics.
 • Komet fakta.
 • Meetnow.
 • Springpop delfzijl.
 • Commercial centre san agustin.
 • Konsert i wien.
 • Panocod sanofi.
 • Barbecue recept.
 • Poppy seeds.
 • Vattengympa kungsholmen.
 • Bild tageshoroskop waage.
 • Kirsten flagstad.
 • Tillkännager synonym.
 • Antropologi programmet.
 • Nimbus vandrarhem.
 • Räkna med bråk regler.
 • Rikspolischefer lista.
 • Media markt öffnungszeiten.
 • Plantar fasciit övningar.
 • Flyg till prag från linköping.
 • Oliver hardy grab.
 • Mehrwertsteuer kanada 2017.
 • Karl alfred och ellinor.
 • Musik i domkyrkan.
 • Orosanmälan linköping.
 • American express luottoraja.
 • Kokosmjölk ica pris.
 • Clos maggiore london.
 • Bistro italiano boka bord.
 • Pôle emploi dijon.