Home

Förordning (2021:1128) om fluorerade växthusgaser

Förordning (2017:1339) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2017:1339; Omfattning ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. Ikraftträder 2018-01-0 2016:1128. 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 16-20, 24 och 27 §§ och i övrigt den 1 januari 2017. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 3 Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Uppdaterad: 2019-01-25 Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 1 § [4391] Denna förordning är meddelad med stöd av - 14 kap. 8 § [4160] miljöbalken i fråga om 7-11, 13-43 och 45 §§, - 15 kap. 6 § [4169 E] miljöbalken i fråga om 12 §, oc

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Lagen

 1. I denna förordning avses med. EU-förordningen om f-gaser: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006, genomförandeförordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning: kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2067 av den 17 november 2015 om fastställande, i.
 2. Lagar och förordningar; SFS; Dela. Dela detta dokument via E Du är här: SFS / 2016 / 1100-1199. Sök i dokumentet. SFS 2016:1128 Förordning om fluorerade växthusgaser. 161128.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när.

Det har kommit en ny förordning om fluorerade växthusgaser som ersätter den tidigare förordningen 2007:846. De delar i den tidigare förordningen som gällde äldre köldmedier av typen CFC, HCFC och haloner har flyttats till en ny förordning som redovisas separat.Ändringen berör alla som har fluorerade växthusgaser som köldmedier. Den gäller även de som utför kontroller. SFS 2016:1128 - Svenska f-gasförordningen. Förordning om fluorerade växthusgaser (ersätter SFS 2007:846) SFS 2016:1129 - Förordning om ozonnedbrytande ämnen (ersätter SFS 2007:846) SFS 2012:259 - Svensk Förordning om miljösanktionsavgifte

Svensk lagstiftning och förordningen om fluorerade växthusgaser. Som en följd av att en ny EU-förordning om F-gaser beslutats så har regeringen beslutat om en ny svensk förordning. Den nya förordningen träder i kraft 1 januari 2017, vissa krav om certifiering träder i kraft 1 juli 2017 Förordning (2020:655). Övergångsbestämmelser 2016:1128 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 16-20, 24 och 27 §§ och i övrigt den 1 januari 2017. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 3

1 Svensk författningssamling Förordning om fluorerade växthusgaser; utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. 1§ Denna förordning är meddelad med stöd av - 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7-11, 13-43 och 45 §§ [2016:1128] 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 16-20, 24 och 27 §§ och i övrigt den 1 januari 2017. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 3 Den 1 januari 2015 trädde en ny, omarbetad EU-förordning om fluorerade växthusgaser i kraft, f-gasförordningen. Det primära syftet med förordningen är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att nå EU:s mål när det gäller utsläpp av växthusgaser inom EU Rubrik: Förordning (2017:1339) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. Ikraft: 2018-01-0

Naturvårdsverket har svar på de vanligaste frågorna om EU:s förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Frågorna handlar exempelvis om när du som verksamhetsutövare ska rapportera och om miljösanktionsavgift kan utdömas Förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) införlivar nya EU-regler som gäller ombord på fartyg. Köldmedier som klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorkolväten (HCFC) har negativa effekter på miljön till följd av deras ozonnedbrytande egenskaper Regeringen har beslutat att en ikraftträdandebestämmelse till förordningen om fluorerade växthusgaser ändras i fråga om Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk (försvarsmyndigheterna). Ändringen innebär att bestämmelserna om förebyggande åtgärder mot utsläpp av fluorerade växthusgaser (f-gaser) samt skyldighet att föra register för mobila kyl.

Fluorerade växthusgaser är kemikalier som har stark påverkan på växthuseffekten och alltså påverkar jordens klimat. För att begränsa utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna finns det regler i EU för fluorerade växthusgaser. Reglerna handlar om försäljning och användning av fluorerade växthusgaser och även om utrustningar som innehåller sådana gaser Förordning om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Utfärdad den 12 december 2018 Regeringen föreskriver att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-melserna till förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska ha följande lydelse

SFS 2016:1128 - Förordning om fluorerade växthusgaser

(12) Kommissionens förordning (EG) nr 303/2008 av den 2 april 2008 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande av certifiering av företag och personal i fråga om stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser (EUT L 92, 3.4. Förordningen om fluorerade växthusgaser. 17 § För en överträdelse av 10, 11, eller 16 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav för läckagekontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1305) Förordning om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser (pdf 373 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS)

Förordning om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Regeringen föreskriver att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska ha följande lydelse Regeringen har tagit beslut om en ny svensk förordning om fluorerade växthusgaser, f-gaser. Den trädde i kraft 1 januari 2017, förutom vissa delar om certifiering där det är 1 juli 2017 som gäller. Den nya svenska förordningen (2016:1128) bygger på den EU-förordning om f-gaser (517/204) som trädde i kraft år 2015. I glappet mellan den nya EU-förordningen och den nya svenska. Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 1 h. Tillsyn. Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Minst 1 h (med e-tjänst minst 0,5 h

Det gäller vid arbete med gaser och utrustning som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning EU 517/2014. För en del arbeten krävs även företagscertifiering. Förutom de krav som omfattas av EU 517/2014 så har Sverige infört särkrav på certifikat för mobil utrustning i Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Förordning om Fluorerade växthusgaser (2016:1128) Ändringar (4) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut. Förordning om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser; utfärdad den 24 maj 2017. Regeringen föreskriver att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-melserna till förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska ha föl-jande lydelse. 3 Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 1 av 47 paragraf (2 %) har ändrats i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:655). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser Ny förordning om fluorerade växthusgaser. Regeringen har fattat beslut om en ny förordning för fluorerade köldmedier. Förordningen ersätter nuvarande köldmedieförordning SFS 2007:846 och börjar gälla 2017-01-01 med övergångsregler för vissa delar till 2017-07-01. Läs mer här

Svensk författningssamling Förordning SFS 2018:2049 Publicerad om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 (Text av betydelse för EES) KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Artikel 1 Syfte Målet med denna förordning är att skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerade växthusgaser. Denna förordning a) inför bestämmelser om begränsning, användning. I förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 22 § står det att ett certifikat enligt denna förordning ska vara utfärdat av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för de uppgifter som certifikatet gäller och har sin certifieringsverksamhet anmäld hos Naturvårdsverket Förordning om fluorerade växthusgaser. 2013-01-30. Förordning om fluorerade växthusgaser (dnr TSG 2012-1336). Remissvaret hittar du till höger på sidan. Relaterad information. Remissvar. Tyck till om innehållet på sidan Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2013-01-30, kl 11:05. Jobba hos.

SFS 2016:1128 - Förordning om fluorerade

EU-förordning om fluorerade växthusgaser (517/2014) F-gasförordningen är direkt tillämplig lagstiftning i alla medlemsstater. Syftet med förordningen är att minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med EU:s mål för minskade utsläpp. 2030 kommer HFC (beräknat i ton koldioxidekvivalenter) gradvis att minska till 21% av deras nivåer i EU 2009-2012 förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser; Bidrag för att underlätta vindkraftsetableringar. Regeringen har beslutat förordning om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

 1. 2 § I denna förordning avses med EG-förordningen om f-gaser: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser, och. EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet
 2. Förordningen (2017:495) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 3. EU-förordningen nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser och upphävande av EG-fördordningen nr 842/2006. Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser; Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifte
 4. SFS 2017:1339 Förordning om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 171339.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Om dokumentet. Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten
 5. Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (uppdaterad t.o.m. 2011:51) Rättelseblad 2009:1605 har iakttagits. 1 § Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 8-26, 28-47 och 50-57 §§, 2. med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 27 §
 6. Nu vill man alltså gå steget längre och fasa ut de ozonförstörande substansernas ersättare eftersom de är starka växthusgaser. Svensk förordning. De svenska bestämmelserna kring förbud av fluorerade köldmedier, Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, trädde i kraft den 1 januari 2017

Enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer innan installation eller konvertering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndigheten Reglerna finns i EU-förordningen nummer 517/2014 samt i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Underrättelse innan installation eller konvertering. Om stationär köldmedieutrustning som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska installeras ska Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning underrättas om detta

Den svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser reglerar kravet på årlig rapportering till tillsynsmyndigheten i 15 §. Om en anläggning någon del av året innehar utrustning med en köldmediemängd på minst 5 ton CO2e vardera och som sammanlagt blir 14 ton CO2e köldmedier eller mer ska rapportering ske till den lokala tillsynsmyndigheten, senast 31 mars efterföljande år Som operatör ansvarar du för dina aggregat och för att du följer gällande lagstiftning. De lagar som gäller köldmedia framgår i Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och EU förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Du ansvarar bland annat för att: Läckagekontroll genomförs Denna avgift är för närvarande 2200 kronor enligt Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av Kommunfullmäktige, enligt 15 § i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Påföljder - miljösanktionsavgifter . Vid överträdelse är miljönämnden i vissa fall skyldig att besluta om miljösanktionsavgift

SFS 2016:1128 Förordning om fluorerade växthusgaser

Inrapporteringen av köldmedia ska göras enligt den Svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Bestämmelser om köldmedia finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och reglerar till exempel krav på kontrollintervall En ny EU-förordning trädde i kraft den 1 januari 2015. Den nya svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser gäller från och med 1 januari 2017. Reglerna för kontroll och rapportering gäller verksamheter där det till exempel finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad. E Operatören ska följa bestämmelserna i den Svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Anmälan och installation av ny utrustning I god tid innan du installerar eller konverterar en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du anmäla detta till Bygg- och miljönämnden Den 1 januari 2017 började den nya förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) gälla. Den förordningen medför en hel del ändringar jämfört med tidigare gällande lagstiftning. Ett av de områden som påverkas direkt är läckagekontrollsintervallen av köldmediesystem april 2014 om fluorerade växthusgas er. I förordningen anges att arbete med läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och/eller service ska utföras av personer och företag som uppfyller vissa certifieringskrav. Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ansluter till 517/2014 oc

Den lagstiftning en verksamhet bör känna till är främst förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen samt F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser) förordningen om f‐gaser. 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) Timavgift Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken. Av 9 kap 19§ förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter framgår det att för en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor

Ändring av förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och utvärdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används, om du vill att dessa sk EU har tagit fram lagstiftning om fluorerade växthusgaser (EG 517/2014). Dessa gaser påverkar klimatet negativt och används bland annat som köldmedier (HFC). Den lagstiftningen har fört med sig ändringar i den svenska lagstiftningen genom förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128)

Lagstiftning - Allt om f-ga

Kraven på kontroll och rapportering finns reglerat i EG-förordning nr 157/2014 och i Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser och Förordning (SFS 2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen parallellt med EG-förordningen (EG1516/2007) om läckagekontrollkrav för utrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser F-gas förordningen, Förordning om fluorerade växthusgaser EU 517/2014 • Förordning om fluorerade växthusgaser, Svenskt tillägg. SFS 2016:1128 • Förordning om . certifiering av personer och företag. EU 2015/2067 • Förordning om . märkning av produkter och utrustning. EU 2015/2068 • Förordning om . läckagekontroller. EG 1516/200

Vägledning om fluorerade växthusgaser - Naturvårdsverke

Regeringskansliets rättsdatabase

Företagscertifierat för kylarbeten Kategori 1 enligt SFS 2016:1128 Förordning om fluorerade växthusgaser, EU 517/2014 och EU 2015/2067. Servicetekniker som är personcertifierade för arbete med kyl- och värmepumpanläggningar enligt SFS 2016:1128 Förordning om fluorerade växthusgaser, EU 517/2014 och EU 2015/2067 Den nya förordningen SFS (2016:1128) om fluorerade växthusgaser som började gälla 1 januari 2017 avser alla händelser som skedde under år 2017 och framåt. Resultatet av de kontroller som utförts för en mobil eller stationär anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e eller mer under år 2018 ska sammanställas och skickas in senast den 31 mars 2019 Informationen innehåller i huvudsak bestämmelser om den kompetens som krävs för att en fordonstekniker ska kunna certifieras i enlighet med förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128). Certifikatet gäller i 5 år, under förutsättning att kraven vid årlig uppföljning uppfylls F-gasförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter Förbud att använda HCFC och CF

Förordning om vissa fluorerade växthusgaser (EU 157/2014) Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser Förordning (2016:1129 om ozonnedbrytande ämnen EG-förordningen (EG1516/2007) om läckagekontrollkrav för utrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser. Offentliga lokaler och hygienlokale Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Hushållsavfall inom verksamheten + - Uppkommer hushållsavfall i verksamheten, oberoende av mängd, så måste avtal finnas med VA Syd gällande hämtning av avfall 2 § I denna förordning avses med. EU-förordningen om f-gaser: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser, EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Förordning om Fluorerade växthusgaser (2016:1128

De aktuella bestämmelserna om köldmedier finns i förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Du hittar även mer information köldmedier på Naturvårdverkets webbplats. Mer information. Allt om f-gas. EU:s f-gasförordning 517/2014. Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Naturvårdsverke Förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen på notisum.se. Miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) på notisum.se. Anläggningskollen, Svenska Kyl- och värmepumpsföreninge Den lagstiftning du bör känna till är främst förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen samt F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nummer 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser). Se länkarna till längst ner på sidan Svensk förordning. Det finns också en ny svensk förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, som började gälla 1 januari 2017. Naturvårdsverkets tillhandahåller mer information om regelverk och frågor kring köldmedier

Fluorerade växthusgaser - Kemikalieinspektione

Vanliga frågor och svar om f-gasförordningen

De nya förordningarna är: Förordning om fluorerade växthusgaser Förordning om ozonnedbrytande ämnen . Förordningarna träder ikraft den 1 januari 2017. Den stora förändringen är att den tidigare svenska förordningen har delats i två; en för fluorerade växthusgaser och en annan för ozonnedbrytande ämnen Förordning om fluorerade växthusgaser SFS 2016:1128 Certified competence for work with refrigeration systems and heat pumps according to EU-regulation № 2015/2067 of 17.11.2015 and Swedish national regulation Om du vill läsa om gällande lagstiftning för köldmedier: EU-förordningen EU nr 517/2014 Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter Använd gärna blanketter från Svenska kyl- och värmepumpföreninge • Om du har aggregat med mer än 500 ton CO2-ekvivalenter, om du har halvstora eller stora aggregat med R404A, eller om du har hermetiskt slutna system finns det fler regler som du bör känna till. • Detta informationsblad bygger på följande lagstiftning: − Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Ozonförtunnande ämnen och fluorerade växthusgaser

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser sfs 2016:2016:1129 t.o.m. SFS 2020:656 2016-11-17 Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämne Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser trädde i kraft under 2017 och i och med det upphävdes den tidigare förordningen (SFS 2007:846). Återkommande läckagekontroll Läckagekontroll ska göras vid nyinstallation samt vid andra ingrepp i utrustningen

Ändring i förordningen om fluorerade växthusgaser

Relaterade e-tjänster Anmäla/ansöka om att installera värmepump Relaterad information Alltomfgas.se Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på. Den svenska lagstiftningen har nu ändrats och ny svensk förordning om fluorerade växthusgaser (2016:1128). Stationär kyltrustning som innehåller köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte installeras efter år 2020 med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer. • F-gas förordningen, Förordning om fluorerade växthusgaser EU 517/2014 • Förordning om fluorerade växthusgaser, Svenskt tillägg SFS 2016:1128 • Förordning om certifiering av personer och företag EU 2015/2067 • Förordning om märkning av produkter och utrustning EU 2015/2068 • Förordning om läckagekontroller EG 1516/200 Om du kan upptäcka skada eller oljeläcka på någon del av klimatanläggningen, eller hör missljud, kontakta en certifierad bilverkstad. OBS! Du får inte själv arbeta med bilens klimatanläggning. Det får endast göras av certifierat företag. Lagstiftning. Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13) Avgiftsnivå 1 Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen.

Kort om reglerna om växthusgaser - Kemikalieinspektione

FLUORERADE VÄXTHUSGASER Tillsyn Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer. 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthus-gaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13) Avgiftsnivå Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser; Förordning (SFS 2016:1129) för ozonnedbrytande ämnen - där finns undantagen för användning av vissa köldmedium; Kommissionens förordning (EG) nr 303/2008 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning. Om kommunen Visa undermeny; Politik & Beslut Visa undermeny; Arbeta i kommunen Visa undermeny; Ekonomi Visa undermeny; Räddning & Säkerhet Visa undermeny; Fonder, Stiftelser & Stipendier Visa undermeny; Styrande dokument; Borgerlig vigsel & begravning Visa undermeny; Protokoll & Kallelser Visa undermeny; Press Visa undermeny. Bilder.

Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser Förordning (SFS 2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerande växthusgaser och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 842/2006 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet om företag* utförande läckagekontroll ej har giltigt företagscertifikat, eller om person utförande läckagekontroll ej har giltigt personcertifikat (5000 kr) *Undantag finns om certifierad person monterar, (obs inte installation enligt definition förordningen (EU) nr 517/2014)) kan t.ex. gälla hermetiskt aggregat, där företaget inte behöver vara certifierat SFS 2016:1128 Förordningen om fluorerade växthusgaser. SFS 2012:259 Förordningen om miljösanktionsavgifter. Senast uppdaterad: 24 juni 2019 Webbredaktör: Jenny Lilliehöök Sidansvarig: Miljörådet. Bokmärk och dela Tipsa. Kontakt. Miljöcontroller 7. i fråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande. Krav på innehåll i rapporten är fastställt i Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser (träder i kraft 2017-01-01). Skyldighet att föra register Den som innehar utrustning som ska läckagekontrolleras (med dagens regler; al Årsrapporten för 2017 innefattar den nya förordningen SFS (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Den nya svenska f- gasförordningen medför bland annat: Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e HFC; Gränsen för inrapportering är, from 1 jan 2017, 14 ton CO2e HFC eller mer FLUORERADE VÄXTHUSGASER Tillsyn Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer. 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthus-gaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13) 2 446 k

 • Kameralins s7 edge.
 • Weber b fraktur belastung nach op.
 • Lustige jägermeister sprüche.
 • Rap lyrics with rhymes.
 • Onision child.
 • Dansbutik malmö.
 • Lilla bommen hållplats.
 • Bezzerwizzer mini.
 • Roliga sms skämt svenska.
 • Fallbeskrivning konflikthantering.
 • Jag tänker alltså finns jag kritik.
 • Camilla läckberg stenhuggaren film.
 • The sacrifice.
 • Brooklyn theme shopify.
 • Kidman von trier.
 • Statistik förstelärare.
 • Nylund och son öppettider.
 • Cat ballou köln.
 • Facebook lite android.
 • Husaruniform.
 • Tv 12 gratis.
 • Kindergarten preschool.
 • Byte to bit.
 • Abbreviation english.
 • Sekretess i skolan skolverket.
 • Chowder übersetzung deutsch.
 • Ak5c pris.
 • Fetter kemi.
 • C vitamin kur.
 • Staples stockholm.
 • Erdkruste schichten.
 • Mors dag 2018 usa.
 • Oscar de la renta wedding dress.
 • Faktureringsprogram mac.
 • Forsytesagan utmärkelser.
 • Världens största pool dubai.
 • Abu cardinal problem.
 • Sår i tandköttet som inte läker.
 • Vård i livets slutskede äldre.
 • Rekkevidde maritim vhf.
 • Hur låter en dovhjort.